logo

Wie vallen er onder de banenafspraak?

Niet iedereen met een beperking valt onder de doelgroep van de banenafspraak. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van de WIA of WAO tellen bijvoorbeeld niet mee. De banenafspraak richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie het UWV vaststelt dat zij niet 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen. Dit zijn:

 • mensen met een oude Wajong- of Wajong 2010-uitkering die kunnen werken;
 • mensen met een WSW-indicatie;
 • mensen met een WIW-baan;
 • mensen met een ID-baan;
 • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd en zijn afgewezen;
 • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs;
 • schoolverlaters van het praktijkonderwijs (pro) en de entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015;
 • mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Per 1 januari 2016 vallen deze mensen ook onder de doelgroep.

Wat is het doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. U kunt bij het UWV navragen of een persoon behoort tot de doelgroep. Zo weet u of de persoon die u in dienst wilt nemen onder de banenafspraak valt.

Zoeken met loonhefnummer

Het is mogelijk om voor het hele personeelsbestand in één keer de registraties in het register op te vragen. Dit kan op basis van één of alle loonheffingennummer(s) van het bedrijf.
Meer weten?

Wat is nog meer van belang?

 • Een werknemer telt mee als hij na 1 januari 2013 in dienst is gekomen of gedetacheerd.
 • Een hele baan telt 25,5 klokuren per week.
 • Indien er een afspraak wordt gemaakt over een plaatsing tussen een onderwijsinstelling en een (niet overheids-)bedrijf, dan wordt het aantal uren bij de onderwijsinstelling tot het quotum van de overheid gerekend en het aantal uren bij het niet-overheidsbedrijf tot het quotum van het bedrijfsleven. Een afspraak over het aanbieden van een gezamenlijke baan, loont dus vooral als beide partijen tot de 'overheid' behoren.

Welke rechtsvormen zijn mogelijk?

Cedris, de werkgeversvereniging voor de sociale werkvoorziening, heeft onderzoek laten doen naar de verschillende rechtsvormen die mogelijk zijn binnen de Participatiewet. De rapportage laat met vijf verschillende modellen zien welke rechtspositionele kaders je als werkgever kunt kiezen bij detacheringen binnen de Participatiewet. Het onderzoek beschrijft ook aan welke voorwaarden werkgevers moeten voldoen om van die kaders gebruik te kunnen maken.

Bekijk hieronder het onderzoek van Cedris

Jongeren en de Participatiewet

Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen een beroep doen op arbeidsondersteuning door de gemeente op grond van de Participatiewet. Ze moeten daarvoor als werkzoekende staan ingeschreven bij UWV. Daardoor vallen ze onder de definitie van niet-uitkeringsgerechtigde, zoals is vastgelegd in de Participatiewet. Bij de zogenaamde niet-uitkeringsgerechtigden geldt geen leeftijdgrens.

Voor de Participatiewet geldt voor jongeren verder het volgende. Het volgen van onderwijs gaat bij jongeren voor op (het verkrijgen van) betaald werk. Voor jongeren van 16 en 17 jaar geldt de leerplicht/kwalificatieplicht. Als een jongere onderwijs kan volgen, dan hoeft de gemeente zo’n jongere niet te ondersteunen bij de arbeidsinschakeling. Op grond van de Participatiewet kan de gemeente ook een voorziening inzetten voor jongeren van 16 en 17 jaar die nog leer- of kwalificatieplichtig zijn, en die door een leerwerktraject alsnog een startkwalificatie kunnen halen.

De gemeente stelt zelf vast of een jongere onderwijs kan volgen en betrekt daar alle mogelijkheden en omstandigheden van de jongere bij. Als de gemeente van oordeel is dat ‘verder leren’ niet haalbaar is, kunnen gemeenten besluiten dat het nodig is een voorziening in te zetten gericht op arbeidsinschakeling van de jongere.

Daarnaast is hetinstrument loonkostensubsidie  een van de instrumenten die de gemeente ook voor jongeren kan inzetten. De gemeente is verplicht bij verordening beleid te formuleren voor de arbeidsondersteuning aan de doelgroep Participatiewet, waaronder ook niet-uitkeringsgerechtigden.