logo

Subsidie mogelijkheden en aanvragen

Wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking kunt u gebruik maken van subsidies van de gemeente en het UWV. Er zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar, afhankelijk van de werknemer die u in dienst neemt en de benodigde faciliteiten.

Bereken met de subsidiecalculator voor welke subsidiebedrag u ontvangt.

Ook vindt u op deze pagina een overzicht van de verschillende subsidieregelingen. Het UWV geeft in een presentatie inzicht in de afspraken, doelgroep en vooral het instrumentaria en de financiële regelingen en loonwaardebepalingen.
Hieronder ziet u een overzicht van subsidies:

In te zetten instrumenten per doelgroep

Er zijn verschillende instrumenten om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen (zoals regelingen en subsidies). Welke instrumenten u inzet is afhankelijk van de doelgroep.

Instrument WSW detachering WSW BW WGA/WAO WAJONG WW P-WET
Loonkostensubsidie vinkje vinkje
Loondispensatie vinkje vinkje
Proefplaatsing vinkje vinkje vinkje vinkje
No Risk polis vinkje vinkje vinkje vinkje
Mobiliteitsbonus vinkje vinkje vinkje vinkje vinkje
Jobcoaching vinkje vinkje vinkje vinkje vinkje vinkje
Werkplekaanpassing vinkje vinkje vinkje vinkje vinkje vinkje
Scholingsvoucher vinkje

 

vinkje = mits er sprake is van structurele beperkingen
vinkje = mits er sprake is van 56 jaar en ouder
vinkje = mits 50 jaar of ouder

WSW BW = beschermd werken
WAO = wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering
WGA = werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Loonkostensubsidie

De werknemer ontvangt het reguliere wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen op. De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. UWV bepaalt de loonwaarde.
De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk: elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon. Het verschil tussen 100% wettelijk minimumloon en loonwaarde komt voor rekening overheid. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het WML.

• Loondispensatie Wajonger
• Vergoeding voorzieningen (aanpassing werkplek)
• Jobcoaching
• Proefplaatsing
• Mobiliteitsbonus in dienst nemen arbeidsgehandicapte
• Looncompensatie bij ziekte (No-risk polis)

Loondispensatie Wajonger
Als een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap een lagere loonwaarde heeft, kan kunt u loondispensatie aanvragen.

Voorwaarde
Uw werknemer had een Wajong-uitkering voordat hij bij u in dienst kwam.

Subsidie
UWV vult het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. U kunt de loondispensatie aanvragen bij het UWV of de gemeente.

Looptijd
De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.

Meer informatie
U kunt de loondispensatie aanvragen bij het UWV.

Vergoeding voorzieningen bij ziekte of handicap

Wat
Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. 

Voorwaarden
U kunt de vergoeding alleen aanvragen als het dienstverband minimaal 6 maanden duurt.

De kosten die u maakt moeten betrekking hebben op:

 •  Een noodzakelijke aanpassing van de werkplek
 • De aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen
 • De noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw bedrijf

 

Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen. 

Subsidie
Vergoeding voor gemaakte kosten. Aanvraag via UWV.

Meer informatie
Direct naar het aanvraagformulier.

Jobcoach langdurig zieke of gehandicapte

Wat
Heeft u een werknemer met een langdurige ziekte of handicap in dienst die begeleiding nodig heeft? Dan kan een jobcoach misschien helpen.

Looptijd
De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.

Voorwaarden
Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Subsidie
Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de jobcoachorganisatie. In het 1e jaar krijgt de werknemer voor max. 10% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 5% en in het 3e jaar maximaal 3%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Aanvraag via UWV.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de regeling.
Klik hier voor het aanvragen subsidie interne jobcoach

Proefplaatsing

Wat
Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? Of iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen. Hij werkt dan 2 maanden bij u met behoud van zijn uitkering. En u hoeft dan geen loon te betalen.

Voor wie
De werkgever die een uitkeringsgerechtigde aan wil nemen, maar niet zeker is van een goede match.

Looptijd regeling
Proefplaatsing van 2 maanden tot maximaal 6 maanden.

Voorwaarden

 • Uw werknemer krijgt voorafgaand aan indiensttreding een uitkering en de verwachting is dat hij zonder proefplaatsing moeilijk werk kan vinden.
 • Uw werknemer moet minstens 3 maanden werkloos zijn. Er geldt wel een uitzondering: als deze jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft.
 • Ook als uw werknemer langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad en uw werknemer kan niet meer kan werken in zijn oude functie dan kunt u gebruik maken van deze regeling.
 • U moet een contract aanbieden van minimaal 6 maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als u en uw werknemer tevreden zijn over de proefplaatsing, kunt u deze direct in dienst nemen.
 • Denkt u dat er meer tijd nodig is om te kunnen beoordelen, dan kunt u vragen om verlenging van de proefplaatsing tot maximaal 6 maanden.
 • Aanvraag via UWV.


Meer informatie
Meer informatie over proefplaatsing en het aanvraagformulier treft u via deze link aan.

Mobiliteitsbonus in dienst nemen arbeidsgehandicapte

Wat
Neemt u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u misschien een mobiliteitsbonus krijgen Informatie over de mobiliteitsbonus.

Voorwaarden
U kunt deze premiekorting zelf toepassen bij de loonaangifte. U dient dan wel een kopie van de AG uitkeringsbeschikking (bijv WIA, WAO, Wajong) of een verklaring scholingsbelemmering van UWV in uw administratie te hebben, waarin de beperkingen zijn beschreven.

Subsidie

 • Maximaal € 2.000 per jaar, voor een periode van maximaal drie jaar. In 2015 bedroeg dit nog € 3.500 per jaar (in geval van loondispensatie) of € 7.000 per jaar.
 • Deze bedragen gelden voor een 36-urige werkweek. Werkt uw werknemer minder, dan moet u de premiekorting evenredig verrekenen.

 

Aanvragen kunnen ingediend worden via de Belastingdienst.

Meer informatie
U kunt uw premiekorting via deze link berekenen.
Ook kunt u de Kamerbrief over wetsvoorstel harmonisatie instrumenten participatiewet nalezen.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Wat
Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis.

Voorwaarden
Met een no-riskpolis kan een werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen als hij uitvalt door ziekte binnen 5 jaar nadat hij bij zijn werkgever in dienst kwam. Dat betekent dat de werkgever de loonkosten bij ziekte voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen. De werkgever of werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen. De polis geldt namelijk automatisch vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
 • kreeg ooit een Wajong-uitkering
 • heeft problemen (gehad) door ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en gaat binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs aan het werk
 • heeft een verklaring gekregen van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft
 • heeft een WSW-indicatie
 • is voor 8 juli 1954 geboren, hij heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering gekregen en is vanuit de WW in dienst gekomen bij de werkgever. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.

 

Was de werknemer al in dienst bij zijn werkgever toen hij een WIA- of WAO-uitkering kreeg? En is nog steeds bij hem in dienst? Dan heeft hij ook recht op een no-riskpolis.

Heeft de werknemer een Wajong-uitkering (gehad) of heeft hij een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) en wordt hij ziek? Dan geldt de no-riskpolis zolang de werknemer werkt. Verlenging aanvragen is dan ook niet nodig.

Als er aansluitend op de Ziektewet-uitkering een WIA-uitkering volgt, dan hoeft de werkgever geen hogere premie voor de WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te betalen.

Subsidie
UWV compenseert de loondoorbetaling bij ziekte voor maximaal twee jar. Het eerste jaar is de uitkering 70 tot 100% van het loon, het tweede jaar 70% van het loon. Aanvraag via UWV.

Meer informatie
Meer informatie over de no risk polis treft u aan via deze link.

U kunt contact opnemen met uw werkgeversservicepunt voor informatie over uw eigen instelling.

Premiekorting / Mobiliteitsbonus

De premiekorting, ook wel mobiliteitsbonus genoemd, is een belastingmaatregel waarbij een werkgever een korting krijgt op de af te dragen premies en werkgeverslasten, indien hij iemand met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak valt, in dienst neemt.

Zie voor meer informatie: www.samenvoordeklant.nl.