logo

Links en algemene informatie

Banenafspraak en quotumwet

Kennisdocument
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Ministerie van SZW.  februari 2016

Kennisdocument
Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering. Ministerie van SZW i.s.m. de Programmaraad. oktober 2016

Kamerbrief en bijlage
Eerste meting banenafspraak:

arbeidshandicap-2015

De overheidswerkgever werkt inclusief
Rapport van de VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid) en ministerie van BZK: De overheidswerkgever werkt inclusief.

Samen voor  meer banen
E-magazine

Toolkit Participatiewet
Van de Programmaraad

Kandidatenverkenner banenafspraak’
UWV heeft de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ ontwikkeld voor werkgevers en intermediairs die een kandidaat uit de doelgroep banenafspraak zoeken. Infosheet kandidaatverkenner.

Expertisecentrum inclusieve arbeidsorganisatie
Hier ontmoet en deelt u kennis met professionals en organisaties die ook duurzaam werk willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Doelgroepregister van het UWV. Wilt u weten of uw medewerkers binnen de doelgroepen vallen? Het register helpt verder.

Boete berekenen

Zelf indicatie berekenen van eventuele quotumheffing (per individuele organisatie van meer dan 25 medewerkers), mocht de banenafspraak niet gerealiseerd worden. In het voorbeeld is uitgegaan van een organisatiegrootte van ongeveer 50-55 fte.

Cao

Cao MBO 2016-2017

Functiecreatie en financiële aspecten

Organisaties

  • Regionaal werkgeversservicepunt, SW-bedrijf of het UWV.
  • WSP-contactpersonen Overheid februari 2016
  • MBO Raad, de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
  • SBCM: Bijdragen aan passend, zo regulier mogelijk en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dàt is de missie van SBCM, het A&O-fonds voor de SW.

Informatieve websites

MBO algemeen

Basisgegevens (brief minister BZK d.d. 19 maart 2014)

aantal fte in sector MBO totaal per 1-1-2013 van 42.231  Te realiseren extra fte per jaar (cumulatief)
(van 25,5 uur per week)
31-12-2015 155
31-12-2016 336
31-12-2017 516
31-12-2018 645
 + jaarlijks 129
31-12-2023 1.290